Omvärldsfakta

Omvärldsfakta är ett faktablad från Arenan som presenterar korta beskrivningar kring aktuella områden eller frågor med koppling till tillväxt och/eller lokal och regional utveckling med stöd av aktuell statistik.
Klicka på publikation för att ladda ner i pdf.

Omvärldsfakta 2018

Nr 4 – Handel
Många kommuner tappar i fysisk sällanköpshandel

Detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kr under 2017 varav 434 miljarder kr var sällanköpsvaror och 333 miljarder var dagligvaror. Det är en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Fördelat på försäljningskanal så utgjorde omsättningen i köpcentrum 21 procent, handelsområden 18 procent, e-handel 9 procent och övrig butikshandel 52 procent.

Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet.

Ladda ner Omvärldsfakta nr 4/2018

Artikel om Trosa som går mot strömmen med ökad fysisk sällanköpshandel.

Nr 3 – Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan stärker lokalt och regionalt näringsliv

Yrkeshögskolan bedriver någon form av utbildning i närmare hälften av landets 290 kommuner, framförallt i större kommuner. För att säkerställa att utbildningarna på yrkeshögskolan motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De fem största utbildningsområdena inom Yrkeshögskolan är Data/IT, Ekonomi, administration och försäljning, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning.

Andelen examinerade som har arbete året efter sin examen har legat både högt och stabilt under många år men 2017 är den hittills högsta nivån, 93 procent.

Ladda ner Omvärldsfakta nr 3/2018

Artikel med intervjuer – företag, utbildningsanordnare och myndighet

 

Nr 2 – Befolkningsökning

Många kommunmottagna flyktingar gav stor befolkningsökning 2017

Den 31 december 2017 uppgick Sveriges befolkning till ca 10 120 000. Folkmängden ökade med 125 000 under året, vilket motsvarar en tillväxt på 1,25 procent. Det är i antal personer räknat den näst största ökningen någonsin, endast 2016 var ökningen större. Närmare 80 procent av folkökningen under 2017 berodde på migrationsnettot. Resterande ökning på knappt 20 procent berodde på födelsenettot (födda minus avlidna) men där 56 procent av kommunerna hade negativt födelsenetto kopplat till att många kommuner har en ålderstigen befolkning.

535 000 inrikes flyttningar över kommungräns gjordes 2017. De flesta, 56 procent gjordes inom det egna länet och 44 procent till övriga landet.

Ladda ner Omvärldsfakta nr 2/2018


Nr 1 – Arbetspendling

Arbetspendling viktig för funktionella arbetsmarknader

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden som gynnar såväl företagare som enskilda medborgare. Medelrestid per arbetsresa i Sverige var 31 minuter år 2016. 44 procent av alla arbetspendlare över kommungräns var kvinnor och 56 procent män. Fördelat på utbildningsnivå pendlar de med hög utbildning betydligt mer än de med lägre utbildning.

Antalet lokala arbetsmarknader har blivit färre och större som en följd av ökad arbetspendling, från 187 lokala arbetsmarknader år 1970 till 71 år 2016.

Se tabell med inpendling och utpendling för alla kommuner.

Ladda ner Omvärldsfakta nr 1/2018


För frågor relaterade till Omvärldsfakta, kontakta oss.