Uppsalas stadsbyggnadsdirektör: "Översiktsplanen håller ihop arbetet"

I Uppsalas översiktsplan finns fyra geografiska noder plus centrum som en femte nod. Hit styrs markförvärv och byggprojekt. Noderna ska förtätas och alla ska ha infrastruktur för boende, handel, fritid och arbete.

– Översiktsplanen ger oss en robust struktur för prioriteringar av projekt, säger Mats Norrbom som är stadsbyggnadsdirektör i Uppsala.

En policy för arkitektur skapades som en del i arbetet med översiktsplan eftersom helhetssyn i samhällsplaneringen är viktigt i Uppsala. Arkitekturpolicyn skapades under ett ”arkitekturår”, i en process med kunskapsutveckling och dialoger med politiker, allmänhet och intressenter.

– Vi vill inte ha enklaver där olika exploateringsavtal sluts. Vi vill bygga en stad och ett samhälle där gammalt och nytt möts och vi får ihop helheten i attraktiva och smarta boendemiljöer. Det handlar lika mycket om husen som om ytorna mellan husen och alla de mötesplatser där livet pågår. Policyn detaljstyr inte men det är en ram som skapar förutsägbarhet för både förvaltningar och bolag, säger Mats Norrbom.

De kommande 15-20 åren ska det byggas 45- 50 000 bostäder så det är en gedigen projektportfölj som ska hanteras. Inte minst för att Uppsalamodellen innebär att de säljer mark i mindre kvarter. Det öppnar möjligheter för fler byggherrar och ökad konkurrens.

– Vi har redan 60 byggherrar och fler lär det bli. Då är det viktigt att hålla ihop helheten med tydliga kriterier, och de miljösmarta parametrarna är viktiga i utvärderingarna, säger Mats Norrbom.

De fyra projektkriterierna i Uppsala är för det första den kommunala ekonomin och sedan genomförbarhet, kvalitet/boendemiljö samt systempåverkan, det vill säga synergier med omgivande projekt.

Den kommunala processen för stads- och landbygdsutveckling har analyserats och samlats i en kedja som följer samma fyra projektkriterier.

– Den kommunala strukturen och styrningen hänger på ett tydligt sätt ihop med den politiska strukturen där projektdirektiven beslutas av politikerna. Det har gett oss bättre styrning på pengar och arbete i projekten, säger Mats Norrbom.

Bygglovhandläggningen har minskats till tre veckor tack vare förstärkning på personalsidan och utveckling av process och rutiner.

– Vårt arbetssätt kräver processkunskap och kundfokus i hela kommunkoncernen, och givetvis ett effektivt ledarskap, säger Mats Norrbom.

Uppsala ingår i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Uppsalapaketet som förhandlats fram är satsningar i miljardklassen där staten, regionen och kommunen skapar infrastruktur och bostäder. Det består av fyrspår från Uppsala till länsgränsen till Stockholm, ny station i Bergsbrunna, spårväg, Ultunalänken och Kunskapsspåret samt 33 000 nya bostäder.

– De 33 000 bostäderna som ingår i Uppsalapaketet i södra stadsdelarna lägger vi ihop med våra egna satsningar i Ulleråker och Rosendal och ser 50 000 bostäder totalt. Stadsdelarna binds ihop med spårvagnslinjen. Men den här satsningen är även bra för fler, den förbättrar infrastrukturen till hela mälardalsregionen och till Norrland, säger Mats Norrbom.

Uppsalapaketet kommer att engagera forskare och byggintressenter för att bygga den smarta stad som avtalats. Utvecklingsområdena handlar om allt från miljö och digitalisering till själva boendemiljöerna.

– I november arrangerar vi ett stort event om detta tillsammans med Business Arena.

Uppsala är en viktig motor i Sverige och Mats Norrbom säger att de gärna delar med sig av sina erfarenheter och arbetsprocesser till andra kommuner i landet.

Goda råd från Uppsala

  • Gör en robust översiktsplan med en arkitekturpolicy som självklar del för att ha en samlad inriktning för stadens struktur likväl som utseende och mötesplatser.
  • Skapa ett kvalitetssystem med rutinbeskrivningar för alla delar i den kommunala processen.
  • Ha ordning och reda i projektportföljen, inte minst ekonomiskt.
  • Skapa tydliga förväntningar för alla projekt.

Läs mer om Uppsala
Intervju med kommunstyrelsens ordförande i Uppsala
Intervju med stadsdirektören i Uppsala

Stöd i utvecklingsprocesser
Arenans erbjudande till kommuner

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …