Uppsalas stadsbyggnadsdirektör: "Översiktsplanen håller ihop arbetet"

I Uppsalas översiktsplan finns fyra geografiska noder plus centrum som en femte nod. Hit styrs markförvärv och byggprojekt. Noderna ska förtätas och alla ska ha infrastruktur för boende, handel, fritid och arbete.

– Översiktsplanen ger oss en robust struktur för prioriteringar av projekt, säger Mats Norrbom som är stadsbyggnadsdirektör i Uppsala.

En policy för arkitektur skapades som en del i arbetet med översiktsplan eftersom helhetssyn i samhällsplaneringen är viktigt i Uppsala. Arkitekturpolicyn skapades under ett ”arkitekturår”, i en process med kunskapsutveckling och dialoger med politiker, allmänhet och intressenter.

– Vi vill inte ha enklaver där olika exploateringsavtal sluts. Vi vill bygga en stad och ett samhälle där gammalt och nytt möts och vi får ihop helheten i attraktiva och smarta boendemiljöer. Det handlar lika mycket om husen som om ytorna mellan husen och alla de mötesplatser där livet pågår. Policyn detaljstyr inte men det är en ram som skapar förutsägbarhet för både förvaltningar och bolag, säger Mats Norrbom.

De kommande 15-20 åren ska det byggas 45- 50 000 bostäder så det är en gedigen projektportfölj som ska hanteras. Inte minst för att Uppsalamodellen innebär att de säljer mark i mindre kvarter. Det öppnar möjligheter för fler byggherrar och ökad konkurrens.

– Vi har redan 60 byggherrar och fler lär det bli. Då är det viktigt att hålla ihop helheten med tydliga kriterier, och de miljösmarta parametrarna är viktiga i utvärderingarna, säger Mats Norrbom.

De fyra projektkriterierna i Uppsala är för det första den kommunala ekonomin och sedan genomförbarhet, kvalitet/boendemiljö samt systempåverkan, det vill säga synergier med omgivande projekt.

Den kommunala processen för stads- och landbygdsutveckling har analyserats och samlats i en kedja som följer samma fyra projektkriterier.

– Den kommunala strukturen och styrningen hänger på ett tydligt sätt ihop med den politiska strukturen där projektdirektiven beslutas av politikerna. Det har gett oss bättre styrning på pengar och arbete i projekten, säger Mats Norrbom.

Bygglovhandläggningen har minskats till tre veckor tack vare förstärkning på personalsidan och utveckling av process och rutiner.

– Vårt arbetssätt kräver processkunskap och kundfokus i hela kommunkoncernen, och givetvis ett effektivt ledarskap, säger Mats Norrbom.

Uppsala ingår i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Uppsalapaketet som förhandlats fram är satsningar i miljardklassen där staten, regionen och kommunen skapar infrastruktur och bostäder. Det består av fyrspår från Uppsala till länsgränsen till Stockholm, ny station i Bergsbrunna, spårväg, Ultunalänken och Kunskapsspåret samt 33 000 nya bostäder.

– De 33 000 bostäderna som ingår i Uppsalapaketet i södra stadsdelarna lägger vi ihop med våra egna satsningar i Ulleråker och Rosendal och ser 50 000 bostäder totalt. Stadsdelarna binds ihop med spårvagnslinjen. Men den här satsningen är även bra för fler, den förbättrar infrastrukturen till hela mälardalsregionen och till Norrland, säger Mats Norrbom.

Uppsalapaketet kommer att engagera forskare och byggintressenter för att bygga den smarta stad som avtalats. Utvecklingsområdena handlar om allt från miljö och digitalisering till själva boendemiljöerna.

– I november arrangerar vi ett stort event om detta tillsammans med Business Arena.

Uppsala är en viktig motor i Sverige och Mats Norrbom säger att de gärna delar med sig av sina erfarenheter och arbetsprocesser till andra kommuner i landet.

Goda råd från Uppsala

  • Gör en robust översiktsplan med en arkitekturpolicy som självklar del för att ha en samlad inriktning för stadens struktur likväl som utseende och mötesplatser.
  • Skapa ett kvalitetssystem med rutinbeskrivningar för alla delar i den kommunala processen.
  • Ha ordning och reda i projektportföljen, inte minst ekonomiskt.
  • Skapa tydliga förväntningar för alla projekt.

Läs mer om Uppsala
Intervju med kommunstyrelsens ordförande i Uppsala
Intervju med stadsdirektören i Uppsala

Stöd i utvecklingsprocesser
Arenans erbjudande till kommuner

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …