Kommunernas service allt bättre

Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar SKL:s nya mätning ”Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016”, som är den fjärde mätningen sedan starten 2010.

I topp ligger Sunne med 13 425 invånare och Bromölla med 12 625 invånare, men allt fler större kommuner, med mer än 40 000 invånare, uppnår höga resultat. Av de större kommunerna är det Trollhättan, Kalmar. Örebro. Landskrona och Sigtuna som fått bäst resultat.

– Jag tror att politikernas positiva inställning till företagande är viktig, det smittar av sig till tjänstemännen. Vi är en företagsrik kommun, många har företag eller känner företagare nära, det skapar en större förståelse, säger Gunilla Ingemyr, C, kommunstyrelsens ordförande i Sunne kommun.

I Sunne träffas handläggare och näringslivsenhet varannan vecka och går igenom ärenden i så kallade Led-möten. Det finns speciell tid avsatt för att företag aldrig ska behöva vänta längre än en vecka på att träffa alla handläggare som deras ärende kräver.

– En annan viktig del är att vi har ”alla vägar in”, vem du än ringer så hjälper de dig vidare till Led-mötet istället för att hänvisa till någon annan, säger Gunilla Ingemyr.

Undersökningen från SKL är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

Jenny Önnevik, S, som är kommunalråd i Bromölla säger att de hela tiden har jobbat strategiskt med nära relationer och många kontaktytor.

– Dels träffar vi företagare ofta och dels har vi samlat alla funktioner i en kommunal förvaltning för tillväxt och utveckling. Det underlättar och ger snabbare service, säger Jenny Önnevik.

Enkäten i undersökningen har frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt tre frågor för en helhetsbedömning av kommunens service. Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), med hundragradig skala. Jämfört med 2010 har resultaten förbättrats för samtliga myndighetsområden, utom för bygglov där NKI minskat från 64 till 60. De största förbättringarna har skett inom miljö- och hälsoskyddsområdet där nöjdheten ökat från 63 till 70.

147 kommuner samt sju gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen detta år. Öppna jämförelser Företagsklimat har SKL gjort i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Läs mer

 

 

AKTUELLT

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …

Var finns jobben och vem kan göra dem?

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att …

Fakta om bostadsbristen

Under 2016 färdigställdes 42 441 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1992. Trots detta uppger närmare nio av tio kommuner att de har bostadsbrist. Arenans publikation Omvärldsfakta nr 2/2017 handlar om bostadsmarknaden. Bostadspriser och bolåneskulder fortsatte att öka under 2016, …

Friktion tar oss framåt – starkare kommuner med regional samverkan

Att samspelet mellan kommuner och regioner är komplext var tydligt på den kunskapsdag som Arena för Tillväxt arrangerade den 25 april. Rubriken var ”starkare kommuner med regional samverkan”. En fråga som kom upp var om bildandet av regionkommuner skapar nya behov av kommunförbund …

Turism – en basnäring med ambitioner

Turismen i Sverige omsätter 284 miljarder och dess exportvärde är nu lika stort som järn, stål och läkemedel tillsammans. Näringen ökar kraftigt och det kaxiga målet är att fördubbla omsättning och exportvärde till 2020. Vad krävs för att nå dit? För första gången har nu hela sex nationella och …

Vad har förorten och landsbygden gemensamt?

Det finns en ”magisk paradox” i Sverige – samhället präglas både av en tydlig individualism och av bred tillit. I europeisk jämförelse är vi mycket tillitsfulla. Det sa Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap vid Ersta Sköndal Högskola när han inledde Arena …

271 av 290 kommuner ökade sin befolkning

Folkmängden i Sverige ökade med hela 144 000 under 2016. Det är den största ökningen någonsin mellan två enskilda år. Drygt 80 procent av folkökningen berodde på migrationsnettot och knappt 20 procent berodde på födelsenettot. Invandringen till Sverige är den huvudsakliga förklaringen till att …