Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Årets tillväxtkommun.

– Uppsala lyckas skapa en dynamik mellan universitet, näringsliv och det offentliga som gör att man är en intressant plats för företag inom kreativa- och kunskapsintensiva branscher, säger Anna Kelly, chef för Arena för Tillväxt.

– När Uppsala växer och fler jobbar kan vi investera i välfärden och bygga ett starkare samhälle. Vi har tagit krafttag mot bostadsbristen och jobbat hårt för fler företagsetableringar. Det är särskilt kul att få ett pris som visar att tillväxt och arbetet för ett hållbart samhälle kan gå hand i hand. Tidigare i år fick Uppsala pris för sitt klimatarbete och nu är det vårt näringslivs- och tillväxtarbete som prisas, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

 

Förändring börjar inifrån

Hållbar förändring börjar inifrån, det är en insikt som präglar utvecklingen i Uppsala. Visionen om en hållbar och växande kommun tar därför avstamp i ett inkluderande samarbete i kommunorganisationen.

– Förvaltningarna, bolagen och politiken arbetar tillsammans och har en dialog där alla kan höras och bidra. Vi har ett gemensamt uppdrag, ett Uppsala, vi löser problem och skapar bra livsmiljöer och villkor tillsammans, säger Marlene Burwik.

Marlene Burwick berättar att samarbetet med stadsdirektören Joachim Danielsson är öppet och effektivt. Han samordnar förvaltningarna och bolagen. Själv samordnar hon politiken för att kroka arm över partigränser på vägen framåt. I gemensamma processer som exempelvis budgetprocessen samlas både förvaltningar och politiker i gemensamma konferenser med professionella samtalsledare för att åstadkomma inkludering i praktiken.

– Vi har också medborgardialoger i många frågor och arbetar då uppsökande för att nå grupper som inte brukar komma. Inte minst inom stadsutveckling är det viktigt. Och i dialoger om omsorg samarbetar vi nära med medlems- och brukarorganisationer, säger Marlene Burwik.

Stark näringslivsutveckling

Näringslivsutvecklingen är stark och kommunen har nära dialog med näringslivsorganisationer och företag kring vilka hinder de ser för ytterligare utveckling och hur kommunen kan bidra till jobbtillväxt. Uppsala har ett brett näringsliv och unikt innovationssystem. Med stor inflyttning är Uppsalas arbetsmarknad den snabbast växande bland de tio största städerna i Sverige.

– Det sker en snabb utveckling inom kreativa- och kunskapsintensiva branscher som life science, clean tech och informations- och kommunikationsteknologi. Vi arbetar hårt för att både attrahera nya företag och få de befintliga att utvecklas och växa, så att vi kan nå vårt mål om 2000 nya arbetstillfällen per år säger Marlene Burwick.

Fossilfritt 2030

Uppsala kommun ska vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050. Det är ett mycket tufft klimatmål och arbetet sker i bred samverkan med näringsliv och universitet, bland annat inom ramen för ”Uppsala klimatprotokoll”.

– Städernas roll i det globala klimatarbetet är viktig. Vi bidrar både lokalt, nationellt och internationellt i denna viktiga utmaning. I klimatprotokollet når vi mycket längre tillsammans än vi skulle ha gjort var och en för sig, säger Marlene Burwik och berättar att Uppsala blev Årets Cykelstad och Årets klimatstad 2018 och är nominerade i WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge med prisutdelning i San Fransisco i september.

Framtiden byggs på historien

Uppsala förenar historia och hållbar framtid. Uppsala har under lång tid haft internationell mångfald samt närhet mellan människor och i miljön. En närhet som förenklar kontakterna mellan kommun och invånare, mellan företag och akademi och inte minst mellan människor

– Vi bygger på det vi har och adderar till historien, säger Marlene Burwick.

Innerstadsstrategi, arkitekturpolicy och levande dialoger borgar för att även stadens utseende förenar gammalt och nytt på ett optimalt sätt.

– Vi har satt bostadsmålet högt med 3 000 bostäder per år och antalet exploatörer har stigit från sju till sextio på kort tid. Det har vi lyckats med tack vare politisk enighet, brett samarbete och dialog.

– I den här snabba utvecklingen krävs det också stark jobbtillväxt och gott näringslivsklimat för att säkra en välfärd att lita på. Det behövs investeringar även i välfärd, skolor och infrastruktur, inte bara bostäder. Min första prioritet är att få alla dessa utvecklingsområden att hänga ihop, säger Marlene Burwik.

– Det är imponerande hur Uppsala hanterar många nyinflyttade och en arbetsmarknad i snabb utveckling, säger Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och mobilitet på Sweco.

Priset Årets Tillväxtkommun 2018 delades ut den 22 augusti på KOMMEK 2018 av civilminister Ardalan Shekarabi. Priset synliggör årligen kommuner som aktivt skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.

Bildtext: Fr v Ardalan Shekarabi Civilminister, Joachim Danielsson, kommundirektör Uppsala, Marlene Burwick, Kommunstyrelsens ordförande Uppsala, Anna Kelly Verksamhetschef Arena för Tillväxt.

Bildcred: Highshot

Motiveringen

Uppsala kommun har lyckats behålla sin särart som traditionsrik universitetsstad, och genom visionärt politiskt ledarskap kombinerat historiska värden med nytänkande och framåtblickande utveckling. Uppsala växer, målmedvetet och hållbart. Väl fungerande målstyrning, nära medborgardialog, samt strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger hållbar utveckling av både stad och land. Visionär samhällsplanering, attraktiva miljöer för boende, målmedveten samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi samt ett rikt kultur- och idrottsliv gör Uppsala intressant för boende, besökare och företag. Med historien som grund och den hållbara framtiden som inspiration tilldelas Uppsala kommun priset som Årets Tillväxtkommun 2018.

Fakta om Uppsala

  • Befolkningsutveckling 2014-2017: 6,1 % (riksgenomsnitt 2,9 %)
  • Sysselsättningsutveckling 2013-2015: 6,5 % (riksgenomsnitt 2,8 %)
  • Skattekraftsutveckling 2013-2016: 9,5 % (riksgenomsnitt 8,7 %)
  • Nybyggande 2015-2017 (nybyggda lägenheter i flerbostads- och småhus per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2015-2017): 6,9 (riksgenomsnitt 2,6)
  • Andel högskoleutbildade 2017 (minst treårig eftergymnasial examen av befolkningen 25-64 år): 41 % (riksgenomsnitt 19,2 %)

Läs mer om Uppsalas utvecklingsarbete
Intervju med stadsdirektör Joachim Danielsson
Intervju med stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom

AKTUELLT

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …