Tillväxtkartor

Tillväxtkartan är ett enkelt kartverktyg för jämförelser mellan kommuner inom tillväxtområdet. Verktyget, som innehåller ett trettiotal nyckeltal, kan användas för att illustrera regionala mönster och utvecklingstendenser. Alla nyckeltal är aktuella och uppdateras så fort den senaste statistiken blir offentlig. Välj först en variabel och zooma in eller ut för önskad geografisk avgränsning. Du kan spara bilden och exempelvis använda den i en presentation.
 
Se demo för hur du kan använda Tillväxtkartor
ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH NÄRINGSLIV
Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsutveckling - dagbefolkning
Sysselsättningsutveckling - nattbefolkning
Sysselsättningsstruktur
Arbetslöshet
Ungdomsarbetslöshet
Nyföretagande
Företagare
Högutbildade
Behöriga till gymnasieskolan
Fullföljd gymnasieutbildning
Branschbredd
BEFOLKNING OCH
BYGGANDE
Befolkningsutveckling (1 år)
Befolkningsutveckling (10 år)
Befolkningsstruktur - yngre
Befolkningsstruktur - äldre
Demografisk försörjningskvot
Födelsenetto
Inrikes flyttnetto
Migrationsnetto
Nybyggande
EKONOMI
Kommunernas ekonomiska resultat
Omsättningsutveckling
Lönesummautveckling - dagbefolkning
Lönesummautveckling - nattbefolkning
Småhuspriser
Prisutveckling för småhus
Skattekraft
Skattekraftsutveckling
Försäljning i dagligvaruhandeln
Försäljning i sällanköpsvaruhandeln
PENDLING
Inpendling
Utpendling
Inpendlingsutveckling
Utpendlingsutveckling

Arbetsmarknad, Utbildning och Näringsliv
Sysselsättningsgrad (Sysselsatt nattbefolkning som andel av befolkningen 20-64 år i procent, 2017) (Källa: SCB)
Sysselsättningsutveckling (Utveckling av den sysselsatta dagbefolkningen i procent, 2012-2017) (Källa: SCB)
Sysselsättningsutveckling (Utveckling av den sysselsatta nattbefolkningen i procent, 2012-2017) (Källa: SCB)
Sysselsättningsstruktur (Sysselsatta i offentlig sektor som andel av totalt antal sysselsatta i procent, 2017) (Källa: SCB)
Arbetslöshet (Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, 2018) (Källa: Arbetsförmedlingen)
Ungdomsarbetslöshet (Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 18-24 år i procent av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år, 2018) (Källa: Arbetsförmedlingen)
Nyföretagande (Antal nya företag per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2014-2016) (Källa: Tillväxtanalys)
Företagare (Andel företagare i procent av totala antalet förvärvsarbetande, 2017) (Källa: SCB)
Högutbildade (Andelen högskoleutbildade (minst treårig eftergymnasial examen) i procent av befolkningen 25-64 år, 2018) (Källa: SCB)
Behöriga till gymnasieskolan (Andel som avslutat åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, läsåret 20175/2018) (Källa: Skolverket)
Fullföljd gymnasieutbildning (Andel som fullföljt gymnasieutbildning inom 3 år i procent, startår 2014) (Källa: Skolverket)
Branschbredd (Andel branscher i procent av totala antalet branscher, 2014) (Källa:SCB)

 

Befolkning och Byggande
Befolkningsutveckling (1 år) (Befolkningsutveckling i procent, 2018) (Källa: SCB)
Befolkningsutveckling (10 år) (Befolkningsutveckling i procent, 2008-2018) (Källa: SCB)
Befolkningsstruktur - yngre (Andel 0-19 år i relation till total befolkning, 2018) (Källa: SCB)
Befolkningsstruktur - äldre (Andel 65 år och äldre i relation till total befolkning, 2018) (Källa: SCB)
Demografisk försörjningskvot (Antalet personer 0–19 år samt 65 år och äldre delat med antalet i åldern 20–64 år, 2018) (Källa: SCB)
Födelsenetto (Antal födda minus antal döda i procent av total befolkning, 2018) (Källa: SCB)
Inrikes flyttnetto (Antal inflyttade minus antal utflyttade i procent av total befolkning, 2018) (Källa: SCB)
Migrationsnetto (Antal invandrade minus antal utvandrade i procent av total befolkning, 2018) (Källa: SCB)
Nybyggande (Nybyggda lägenheter och småhus per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2015-2017) (Källa: SCB)

 

Ekonomi
Kommunernas ekonomiska resultat (Ekonomiskt resultat före extraordinära poster per invånare, 2018) (Källa: SCB)
Omsättningsutveckling (Utveckling av företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning i procent, 2012-2017) (Källa: SCB)
Lönesummautveckling - dagbefolkning (Utveckling av total daglönesumma i kommunen i procent, 2012-2017)
Lönesummautveckling - nattbefolkning (Utveckling av total nattlönesumma i kommunen i procent, 2012-2017)
Småhuspriser (Genomsnittligt pris på småhus i tusentals kronor, 2017) (Källa: SCB)
Prisutveckling för småhus (Utveckling av genomsnittligt pris på småhus, 2012-2017) (Källa: SCB)
Skattekraft (Skatteunderlag, kronor per invånare, 2018) (Källa: SCB)
Skattekraftsutveckling (Utveckling av skattekraften i procent, 2013-2018) (Källa: SCB)
Försäljning i dagligvaruhandeln (Faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag i dagligvaruhandeln, 2017) (Källa: www.handelnisverige.se)
Försäljning i sällanköpsvaruhandeln (Faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag i sällanköpsvaruhandeln, 2017) (Källa: www.handelnisverige.se)

 

Pendling
Inpendling (Andel arbetsinpendlare i procent av totalt dagsysselsatta, 2017) (Källa: SCB)
Utpendling (Andel arbetsutpendlare i procent av totalt nattsysselsatta, 2017) (Källa: SCB)
Inpendlingsutveckling (Förändringen i antalet arbetsinpendlare i procent, 2012-2017) (Källa: SCB)
Utpendlingsutveckling (Förändringen i antalet arbetsutpendlare i procent, 2012-2017) (Källa: SCB)